Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 4/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 marca 2005 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) zarządzam co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XIX sesji odbytej w dniu 24 lutego 2005 r.:

1) uchwała Nr XIX/103/05 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zmian nazw miejscowości – zobowiązuje się inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do koordynowania ww. uchwały, po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XIX/104/05 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2005 rok – zobowiązuje się Sekretarza Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

3) uchwała Nr XIX/105/05 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży -zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przekazania niniejszej uchwały Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomży, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XIX/106/05 w sprawie zamiaru likwidacji filii w Drogoszewie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rydzewie – zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty do zawiadomienia Kuratorium Oświaty oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Drogoszewie o zamiarze likwidacji placówki, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

5) uchwała Nr XIX/107/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo – zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty do przekazania uchwały dyrektorom szkół, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwała Nr XIX/108/05 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności - zobowiązuje się Zastępcę Wójta do poinformowania placówek wymienionych w uchwale o dniach i godzinach ich otwierania oraz zamykania, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

7) uchwała Nr XIX/109/05 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowościąi wysokością wpłacanego podatku, zgodnie z zapisem w uchwale, w terminie od wejścia
w życie uchwały;

8) uchwała Nr XIX/110/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-03-07 12:13
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-03-07 12:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215