Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 16.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie przekazania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok
Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać sprawozdanie finansowe za 2016 rok, na które składa się:

1. bilans z wykonania budżetu Gminy Miastkowo za 2016 r. - załącznik nr 1,
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2016 r. - załącznik nr 2,
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych za 2016 r. – załącznik nr 3,
4. łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek budżetowych za 2016 r. – załącznik nr 4.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-28 11:59
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-28 11:59
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-09 07:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 176