Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 17.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz.  1948; z 2017 r. poz.730) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXI sesji Rady Gminy w sprawach:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka);

2) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

3) zmian w budżecie gminy na 2017 r.;

- stanowiące załączniki nr 1 - 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1)  Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Niruchomościami do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

2) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

3) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-04-28 13:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-04-28 13:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 139