Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 7/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 kwietnia 2005 r.
przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z zasobu gminnego
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U..z 2001 r Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr116,poz.1203 ) i art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603, Nr 281, poz. 2782) oraz uchwały NR XX /115/05 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej zarządzam co następuje :

§ 1

Przeznaczam do zbycia na rzecz Pana Adama Chojnowskiego s. Czesława zamieszkałego Chojny Naruszczki nieruchomość gruntową oznaczoną numerem 54/3 o powierzchni 1000 m2 obręb Chojny Naruszczki za cenę brutto 3.367,20 zł słownie złotych:(trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem 20 /100 ). w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność nabywcy.

§ 2

Szczegółowe warunki sprzedaży i opis nieruchomości obejmuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia..
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 24,19 KB 71

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-04-11 12:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-04-11 12:30
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-04-11 12:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218