Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 19.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXI sesji odbytej w dniu 16 maja 2017 r.

1) uchwała Nr XXI/113/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo (obręb Gałkówka) - zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do przestrzegania  zapisów uchwały, a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania  uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XXI/114/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - zobowiązuje się podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi do naliczania opłat za pobór wody zgodnie z zapisem w uchwale, od wejścia w życie uchwały;

3)  uchwała Nr XXI/115/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski

 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-05-22 09:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-05-22 09:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 148