Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 8/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 kwietnia 2005 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) zarządzam co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XX sesji odbytej w dniu 30 marca 2005 r.:

1) uchwała Nr XX/113/05 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo –zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty do naliczenia stypendium zgodnie z zapisem w regulaminie, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

2) uchwała Nr XX/114/05 w sprawie wystąpienia o zmianę i zniesienie urzędowych nazw miejscowości- zobowiązuje się inspektora do spraw inwestycji i planowania przestrzennego do wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody o wprowadzenie w życie uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XX/115/05 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej- zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do przeprowadzenia procedury administracyjnej w zakresie sprzedaży, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

4) uchwała Nr XX/116/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwała Nr XX/117/05 w sprawie wynagrodzenia Wójta Jerzego Wróblewskiego -zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacania wynagrodzenia w wysokości określonejw uchwale , a pracownika prowadzącego kadry do włączenia jednego egzemplarza uchwały w akta , niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-04-11 09:49
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-04-11 09:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 222