Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 9/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 kwietnia 2005 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXI Sesji Rady Gminy w sprawach:
1) likwidacji Filii w Drogoszewie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rydzewie ,
2) wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miastkowo nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na urządzenie wysypiska odpadów komunalnych,
3) zmian w budżecie gminy na 2005 rok,
4) powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miastkowie.
stanowiące załączniki Nr 1 – 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekty uchwał wymienione w § 1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-04-21 12:52
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-04-21 13:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 218