Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 18.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 maja 2017 r.
w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej
Na podstawie art. 17 ust.7 i art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) oraz art.7 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U z dnia 2016 poz. 446 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. 1. Tworzy się gminne samodzielne formacje obrony cywilnej podległe Wójtowi:
1) Pluton do zadań ogólnych,
2) Drużynę wykrywania i alarmowania.
2. Organizację wewnętrzną formacji wyszczególnionych w ust.1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. 1. Pluton do zadań ogólnych jest formacją przeznaczoną do wsparcia prowadzenia działań ratowniczych
i pomocy poszkodowanej ludności w tym podczas ewakuacji ludności w czasie zagrożenia
i wojny oraz w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub do usuwania jej skutków na obszarze gminy.
 
§ 3. 1. Zobowiązuje się inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej do wytypowania osób do nadania
przedziałów do formacji o których mowa w §1 ust.1 oraz do opracowania planów działania tych formacji .
2. Zobowiązuje się inspektora ds. obronnych i obrony cywilnej do wytypowania osób do nadania przedziałów
do formacji o których mowa w §1 ust.1 oraz do opracowania planów działania tych formacji .
3. Wykaz sprzętu stanowiący wyposażenie formacji ustala się w oparciu o Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej
Kraju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów
i formacji obrony cywilnej w sprzęt środki technicznei umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony
cywilnej z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej.
 
§ 4. Nadzór i koordynację nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5. Traci moc zarządzenie nr 25.2013 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 1 lipca 2013 r. r. w sprawie utworzenia
formacji obrony cywilnej.
 
§ 6. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.
 
Wójt
Kazimierz Górski
Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 273,21 KB 70

Informacje wytworzył(a) :Barbara Nadrowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-06-09 11:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-06-09 11:41
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-09 11:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 159