Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 10/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 kwietnia 2005 r.
przeznaczenia do zbycia w formie przetargu nieruchomości zabudowanych obiektami zabytkowymi
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz.1593 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116 , poz. 1203) i art. 35 ust.1 i 2 art.37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz.2782) oraz Uchwały Nr VIII/43/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej obiektami zabytkowymi zarządzam co następuje :

§ 1

Przeznaczam do zbycia w formie przetargu nieruchomości zabudowane obiektami zabytkowymi (zespół dworsko - ogrodowy) położone w obrębie Tarnowo Gmina Miastkowo oznaczone numerami ewidencyjnymi :530 powierzchnia 2,16 ha KW 39.238 zabudowana – dwór,526/3 powierzchnia 1500 m2 KW 34.006 zabudowana - spichlerz.

§ 2

Szczegółowe dane i opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia .
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy .
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 27,04 KB 65

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-04-18 08:51
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-04-18 09:03
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-04-18 08:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210