Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 24.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXII sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2016 r.,
2) udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.
3) zmian w budżecie gminy na 2017 r.;
4) ustalenia diet sołtysom;
5) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo na lata 2017 - 2024 ;
6) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat;
7) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Miastkowo;

 - stanowiące załączniki nr 1 - 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1.  Upoważniam:

1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
2) Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
3) Zastępcy Kierownika USC do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
4) Kierownika O.środka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2. Projekt uchwały wymieniony w § 1 pkt 4 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-06-19 11:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-06-19 11:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 131