Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 11/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 kwietnia 2005 r.
zarządzenia wyboru sołtysa wsi Chojny- Naruszczki.
Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Chojny – Naruszczki stanowiącego załącznik Nr 13 do uchwały Nr 79/XXI/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 10 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, zmienionego uchwałą Nr VIII/41/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2003 roku (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr 109, poz. 2056) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Zarządza się wybory sołtysa sołectwa Chojny – Naruszczki na dzień 4 maja 2005 r. (poniedziałek), godz. 1300.
2. Zebranie odbędzie się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Chojnach - Naruszczkach.
3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 4 maja 2005 r.(poniedziałek), godz. 1330, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2.

Proponuje się następujący porządek dzienny zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór sołtysa.
5. Wolne wnioski.

§ 3.

Wójt zawiadamia mieszkańców o zwołaniu zebrania przez rozplakatowanie ogłoszeń.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-05-02 11:53
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-05-02 11:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 159