Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 25.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2017 roku
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 247, ust. 1, art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r. poz. 191, poz. 730) oraz uchwały Nr XVIII/99/2016 Rady Gminy Miastkowo z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.  Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

  1. Kredyt, o którym mowa w ust. 1 spłacony będzie w latach 2018 - 2022 z dochodów własnych gminy, ujmowanych w budżetach gminy Miastkowo w latach, w których przypadać będą spłaty rat kredytu i odsetek
  2. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-06-20 13:06
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-06-20 13:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 152