Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 21.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz.191, poz. 730) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 19 961 837,40 zł, w tym:
-  dochody bieżące - 19 685 101,17 zł,
- dochody majątkowe - 276 736,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 23 451 336,40 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 19 744 368,40 zł,
- wydatki majątkowe - 3 706 968,00 zł.
 
§ 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 
Wójt
Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
Zarządzenie z załącznikami 267,86 KB 21

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-06-23 09:27
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-06-23 09:27
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-06-23 09:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 47