Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 26.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone w postępowaniu konkursowym na realizację zadania publicznego
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 23.2017 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję Komisję do zweryfikowania i zaopiniowania ofert złożonych o dotację w ramach otwartego konkursu ofert w następującym składzie:
1) Bożena Wilk - przewodniczący
2) Barbara Kalinowska - członek
3) Dorota Prytuła - członek
 
§ 2. Do zadań Komisji należy:
1) otwarcie ofert,
2) sporządzenie protokołu z postępowania konkursowego,
3) dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,
4) przedłożenie wyników prac Komisji Wójtowi Gminy.
 
§ 3. Posiedzenie Komisji wyznaczam na dzień 27 czerwca 2017 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
Kazimierz Górski

Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-06-23 13:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-06-23 13:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 151