Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 12/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 15/03
z dnia 25 marca 2003 r,w sprawie nadania regulaminu organizacyjneg Urzędu Gminy Miastkowo, zmienionego zarządzeniami: Nr 52/03 z dnia 27 pażdziernika 2003 roku i Nr 31/04 z dnia 25 pażdziernika 2004 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 17. dodaje się ppkty 10 – 12, w brzmieniu:
„10). Prowadzenie spraw świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy, wynikających z ustawy o systemie oświaty.

11). Realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej na szczeblu gminnym – prowadzenie i aktualizacja bazy danych oświatowych
w systemie elektronicznym, zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem , a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.


12). Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznej,
a w szczególności przekazywanie informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i bieżącym dokonywaniu zmian treści informacji udostępnionych na podmiotowej stronie Biuletynu”

2. W § 8 w pkt 3 dodaje się ppkt. 8 w brzmieniu:
„8) informatyk - Inf.”

3. § 20 otrzymuje brzmienie:
㤠20. Informatyk
1. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
2. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem danych osobowych, a szczególnie przetwarzanych w systemie informatycznym, to jest:
a) zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych,
b) zabezpieczenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych w Urzędzie danych osobowych,
c) prowadzenie ewidencji i bieżąca aktualizacja upoważnień wydanych pracownikom dopuszczonym do obsługi systemu informatycznego,
3. Szkolenie użytkowników sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy,
4. Okresowa konserwacja sprzętu komputerowego.”

4. Zmienia się numerację paragrafów: § 20 na § 21, § 21 na § 22, § 22 na § 23,
a § 23 na § 24.

5. § 22 otrzymuje brzmienie:
§ 22. Zestawienie obsady etatowej Urzędu:
Ogółem: 20, 5 etatów
w tym:
1. Wójt - 1
2. Z-ca Wójta - 1
3. Sekretarz Gminy - 1
4. Skarbnik Gminy - 1
5. Kierownik USC - 1
6. Pracowników administracyjnych - 12, 5
7. Pracownicy obsługi -3

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-05-09 08:57
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-05-09 09:07
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215