Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 30.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 lipca 2017 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXII sesji odbytej w dniu 30 czerwca 2017 r.

1) uchwała Nr XXII/116/2017 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo
na lata 2017 - 2024
- zobowiązuje się Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami do przestrzegania i monitorowania zapisów uchwały, a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania  uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XXII/117/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok  - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XXII/118/2017 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 - zobowiązuje się Zastępcę Kierownika USC do przekazania uchwały Dyrektorom Szkół Podstawowych na terenie gminy w celu  realizacji oraz monitorowania jej zapisów, a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania  uchwały Wojewodzie oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XXII/119/2017 w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Miastkowo - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do naliczania opłat zgodnie z zapisami  treści uchwały, a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania  uchwały Wojewodzie oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwała Nr XXII/120/2017 w sprawie   ustalenia diet sołtysom - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia wypłacania sołtysom diet w wysokości określonej w uchwale, od dnia wejścia w życie uchwały;

6) uchwała Nr XXII/121/2017  w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2016 r.

-  uchwała Nr XXII/122/2017 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

- zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwał Regionalnej Izbie Obrachunkowej, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 07:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 143