Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 13/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) zarządzam co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXI sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2005 r.:

1) uchwała Nr XXI/118/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy –zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – Zespół w Łomży , niezwłocznie po jej podjęciu;

2) uchwała Nr XXI/119/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miastkowo nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na urządzenie wysypiska odpadów komunalnych- zobowiązuje się inspektora do spraw gospodarki mieniem komunalnym do przeprowadzenia procedury administracyjnej w zakresie nabycia, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, niezwłocznie po otrzymaniu uchwały;

3) uchwała Nr XXI/120/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-05-09 09:23
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-05-09 09:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 212