Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 27.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 czerwca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz uchwały Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 września 2015 r. w sprawie  powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,  zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  W zarządzeniu Nr 54.2015 Wójta Gminy Miastkowo z dnia  29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zmienionym Zarządzeniem Nr 6.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. § 4 otrzymuje brzmienie:

 „§ 4. 1. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość obniżenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urzadzeń użytecznośći publicznej. Każdorazowy taki przypadek wymaga osobnej akcepktacji Wójta.

2. W przypadku udostępnienia obiektów i urządzeń na potrzeby realizacji projektów unijnych należność ustala się zgodnie z założeniami projektu''.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom Szkół z terenu Gminy Miastkowo.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 maja 2017 r.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 10:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 10:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 147