Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 28.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz.191, poz. 730) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem   Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem   Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem 20 025 450,40 zł, w tym:
-  dochody bieżące - 19 748 714,40 zł,
- dochody majątkowe - 276 736,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy ogółem 23 514 949,40 zł, w tym:
- wydatki bieżące  - 19 826 281,40 zł,
- wydatki majątkowe - 3 688 668,00 zł.
 
§ 4. Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Wójt
Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 363,97 KB 50

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 10:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-07-10 10:50
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-07-10 10:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 150