Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 14/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 maja 2005 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXII sesji Rady Gminy w sprawach:

1) ustanowienia logo Gminy Miastkowo;

2) określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości;

3) powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miastkowie;

4) zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo;

5) zmian w budżecie gminy na 2005 rok

stanowiące załączniki Nr 1 – 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważnia się Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 4 wraz uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

2. Projekty uchwał wymienione w § 1 pkt 3 i 5 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-06-06 11:14
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-06-06 11:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 153