Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 33.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Na podstawie § 4 pkt 3 i § 5 pkt 6 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/113/05 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 marca 2005 r. zmienionej uchwałami Nr XXII/124/05 z dnia 9 czerwca 2005 r. i Nr XXXII/162/06 z dnia 24 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 113, poz. 1362, Nr 152, poz. 1783, Nr 263, poz. 2611) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Określam wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi do spraw oświaty.
 
§ 4.  Traci moc zarządzenie Nr 20/05 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt
Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-08-22 11:39
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-08-22 11:39
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-08-22 11:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 149