Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 17/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 czerwca 2005 r.
zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2005.
Na podstawie art. 127 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy dla szkół podstawowych na rok 2005, w tym:
1.Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2

Dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy dla oddziałów przedszkolnych na rok 2005 , w tym:
1.Plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3, 4.

§ 3

Przekazać niezwłocznie zainteresowanym jednostkom informację o ustaleniach dokonanych w §1 i §2 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art.90, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-07-04 08:51
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-07-04 09:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 201