Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 40.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXIII sesji Rady Gminy w sprawach:

1) stwierdzenia przekształcenia szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastkowo;
2) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu;
3) udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
4) udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
5) zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Korytki Leśne;
6) zmian w budżecie gminy na 2017 r.;
7) uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo;
8) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
9) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych;

 - stanowiące załączniki nr 1 - 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1)  Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

2) Zastępce Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

3) Podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 7, 8, 9.  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-13 09:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-13 09:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 135