Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 20/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 lipca 2005 r.
określenia wzoru wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo.
Na podstawie art.30, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.Nr 80,poz.717, Nr162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203/ oraz § 5, pkt 6 uchwały Nr XX/113/05 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo zmienionej uchwałą Nr XXII/124/05 Rady Gminy Miastkowo z dnia 9 czerwca 2005 r. /Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 113, poz. 1362, Nr 152, poz. 1783/ zarządzam co następuje:

§ 1

Określam wzór wniosku o udzielenie stypendium szkolnego, który należy składać w Urzędzie Gminy w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegium – do 15 października danego roku szkolnego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Określam wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego , stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Formularz wniosku 66,5 KB 53
file typ Formularz wniosku - zasiłek szkolny 29,5 KB 52

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-08-01 09:44
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-08-01 09:50
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-08-01 09:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217