Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 41.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie zwołania wiejskiego zebrania wyborczego w sołectwie Rydzewo-Gozdy
Na podstawie § 31 ust.1 pkt 1 i  2 oraz § 30 ust.1 Statutu Sołectwa Rydzewo-Gozdy stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/177/2014 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rydzewo - Gozdy, zmienionego uchwałą Nr XXVII/203/2014 Rady Gminy Miastkowo z dnia 7 listopada 2014 roku (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3343, poz. 3786) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwołuję Zebranie Wiejskie  dla wyboru:
- Sołtysa Sołectwa Rydzewo - Gozdy w związku ze  śmiercią dotychczasowego sołtysa.
- członka Rady Sołeckiej Rydzewo - Gozdy w związku ze złożoną rezygnacją.

2. Zebranie odbędzie się dnia 29 września 2017 r. o godz. 1300 w mieszkaniu Państwa Kazimierczy Rydzewo - Gozdy 5.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w tym samym dniu o godz. 1315 bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2. Wójt zawiadamia mieszkańców o zwołaniu zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty przez rozplakatowanie obwieszczeń w sołectwie oraz umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-22 11:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-22 11:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 145