Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 42.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu nr 4  wyodrębnionego w budynku zabytkowym  w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. WP. z 2009 r. Nr 8, poz. 65) zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam zbyć w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy  nr 4, o pow. 527 m2, wyodrębniony w budynku zabytkowym w Tarnowie przy ulicy Szkolnej 2, wraz z udziałami w częściach wspólnych budynku i działce o numerze ewid. 529, o powierzchni 0,3000 ha  dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą Nr KW LM1L/ 00039238/9.

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą  lokalu  w  trzecim przetargu w wysokości 102 000 zł  (słownie: złotych: sto dwa tysiące).

§ 3. Szczegółowe dane o lokalu będą podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-28 09:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-28 09:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 132