Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 22/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 15/03
z dnia 25 marca 2003 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo, zmienionego zarządzeniami: Nr 52/03 z dnia 27 października 2003 roku ,
Nr 31/04 z dnia 25 października 2004 roku oraz Nr 12/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 5 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3. Sekretarz Gminy znakuje akta urzędowe symbolem SG.
2. W § 6 w pkt 2 dodaje się ppkty 6 – 11 w brzmieniu:
„6) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
7) prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,
8) prowadzenie księgowości syntetycznej jednostki,
9) prowadzenie księgowości analitycznej,
10) rozliczanie inwentaryzacji,
11) kierowanie pracą Referatu Finansowego.”
3. W § 8 w pkt 2 dodaje się ppkt 6 w brzmieniu:
„6) ds. księgowości budżetowej.”
4. W § 12 wykreśla się pkty 12 i 13 .
5. W § 13 :
1) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Wykonywanie zadań mających na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym komunalnych budynków mieszkalnych;”
2) dodaje się pkt 11-14 w brzmieniu:
„11. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania inwestycyjne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
12. Opracowywanie w porozumieniu z innymi komórkami organizacyjnymi (podmiotami) projektów inwestycyjnych i wniosków do programów pomocowych;
13. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie gminy;”
14. Sprawowanie opie4ki nad grobami wojennymi".
6. W § 14 dodaje się pkt 14-15 w brzmieniu:
„14. Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem mieszkaniowego zasobu gminy oraz gospodarowanie tym zasobem;
15. Prowadzenie spraw związanych z lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy- umowy najmu, ustalanie stawek czynszu, naliczanie czynszu:”
7. W § 16 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„ 6. Realizacja zadań wynikających z ustawy o stanie klęski żywiołowej;”.
8. Skreśla się § 19.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-09-01 09:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-09-01 09:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 199