Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 44.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 935) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXIII sesji odbytej w dniu 26 września 2017 r.

1) uchwała Nr XXIII/123/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół podstawowych dla których organem prowadzący jest Gmina Miastkowo - zobowiązuje się Zastępcę Kierownika USC do przekazania uchwały Dyrektorom Szkół Podstawowych na terenie gminy ,a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania  uchwały Wojewodzie, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2)  uchwała Nr XXIII/124/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu

- uchwała Nr XXIII/125/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu

- uchwała Nr XXIII/126/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu

- uchwała Nr XXIII/127/2017 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) w pasie drogi wojewódzkiej nr 648  Miastkowo - Korytki Leśne

- zobowiązuje się inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwał Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zainteresowanym podmiotom, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

3) uchwała Nr XXIII/128/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4)  uchwała Nr XXIII/129/2017 w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo wraz z załącznikiem

-  uchwała Nr XXIII/130/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

-  uchwała Nr XXIII/131/2017 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

-  zobowiązuje się inspektora do spraw odpadów komunalnych do przestrzegania zapisów zawartych w przedmiotowych uchwałach a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwał Wojewodzie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej  Zespół w Łomży oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-10-02 09:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-10-02 09:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 137