Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 46.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok”
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/121/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo zarządza się, co następuje:

§1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Miastkowo.

2. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów działających na terenie gminy Miastkowo na temat projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok”.

§ 2. Określa się termin konsultacji od 12 października 2017 r. do 26 października 2017 r.

§ 3. 1. Konsultacje polegają na złożeniu opinii na piśmie po uprzednim zapoznaniu się z projektem „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok”.

2. Projekt programu współpracy zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Miastkowo www.miastkowo.pl oraz będzie dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 pok. Nr 18.

3. Opinie można składać w Urzędzie Gminy pok. Nr 18 lub przesłać pocztą albo na adres e-mail: oswiata.miastkowo@gmail.com. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: „Konsultacje Programu Współpracy na 2018 rok”.

§ 4. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzona informacja. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie BIP, stronie internetowej Gminy Miastkowo oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

WÓJT

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-10-12 12:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-10-12 12:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-10-12 14:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 256