Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 49.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w obrębie wsi Miastkowo
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz.1948; z 2017 r., poz.730, poz. 935) oraz § 2 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Miastkowo Nr XVI/87/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. WP. z 2009 r. Nr 8, poz. 65) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przejąć niodpłatnie na własność Gminy Miastkowo nieruchomość gruntową niezabudowaną - działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1096/7,o powierzchni 0,1438 ha położoną w obrębie wsi Miastkowo, jednostka ewidencyjna Miastkowo, z przeznaczeniem na cele publiczne - drogę.

§ 2. Przeniesienie własności nastąpi na podstawie aktu notarialnego w terminie ustalonym między stronami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-10-24 12:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-10-24 12:55
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 133