Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 56.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875)) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXIV sesji odbytej w dniu 22 listopada 2017 r.

1) uchwała Nr XXIV/132/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2018 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku, a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, realizacja 2018 rok;

2)  uchwała Nr XXIV/133/2017 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych, a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego,  realizacja 2017 rok;

3) uchwała Nr XXIV/134/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do naliczania należności za inkaso podatku zgodnie z podjętą uchwałą, od wejścia w życie uchwały;

4) uchwała Nr XXIV/135/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwała Nr XXIV/136/2017 w  sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok - zobowiązuje się Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, od wejścia w życie uchwały;

6) uchwała Nr XXIV/137/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018 - 2025 - zobowiązuje się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do koordynacji uchwały  a inspektora ds. obsługi rady gminy do przekazania uchwały Wojewodzie, termin realizacji w okresie wskazanym w uchwale;

7) uchwała Nr XXIV/138/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty - zobowiązuje się inspektora do spraw odpadów komunalnych do przestrzegania zapisów zawartych w przedmiotowej uchwale a inspektora ds. obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej  Zespół w Łomży oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, od wejścia w życie uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-11-30 11:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-11-30 11:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 113