Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 30/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2005 r.
projektu budżetu gminy na 2006 rok.
Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 119, art. 120, art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r, Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) oraz uchwały Nr XII/73/04 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się:
1) projekt budżetu gminy na 2006 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Projekt budżetu gminy na 2006 r. 199,56 KB 64

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-11-16 09:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-11-16 09:12
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-11-16 09:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208