Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 58.2017
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXV sesji Rady Gminy w sprawach:
1) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2018-2024;
2) uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2018;
3) zmian w budżecie gminy na 2017 r.;
4) przyjęcia  Programu współpracy  Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2018;
5) przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo wraz ze szczegółową inwentaryzacją;
6) uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2018 rok;
7) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 r.

          - stanowiące załączniki Nr 1 - 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:
1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;
2)  Zastępce Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
3)  Inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 5  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;
4) Przewodnicząceg Rady Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 6 i 7  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

Kazimierz Górski 


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-12-19 10:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-12-19 10:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 115