Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 31/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2005 r.
przeznaczenia do zbycia nieruchomości w formie przetargu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203;z 2005 r.Nr 172,poz.1441) oraz uchwały NR XXIV /129/05 Rady Gminy Miastkowo z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie przetargu zarządzam co następuje :

§ 1

Przeznaczam do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość z zasobu gminnego położoną w obrębie wsi Chojny Naruszczki, gmina Miastkowo , oznaczoną numerem geodezyjnym 5 o powierzchni 0,3500 ha KW 27936.

§ 2

Szczegółowe warunki sprzedaży i opis nieruchomości obejmuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy 24,18 KB 63

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-11-16 10:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-11-16 10:14
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-11-16 10:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216