Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 32/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 listopada 2005 r.
przeznaczenia do zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r.Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203;z 2005 r.Nr 172,poz.1441) i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U Nr 261 poz. 2603, Nr 281,poz..2782 ; z 2005 r. Nr 130,poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175, poz. 1459 ) oraz uchwały NR XXIV /130/05 Rady Gminy Miastkowo z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej zarządzam co następuje :

§ 1

Przeznaczam do zbycia na rzecz Pana Krzysztofa Ruszczyka s. Tadeusza zamieszkałego Podosie ul. Długa 12 nieruchomość gruntową oznaczoną numerem 155/1 o powierzchni 777 m2
obręb Podosie za cenę brutto 3.471 zł ( słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden ), w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , stanowiącej własność nabywcy.

§ 2

Szczegółowe warunki sprzedaży i opis nieruchomości obejmuje wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


WÓJT
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy 24,43 KB 54

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-11-17 09:33
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-11-17 09:44
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-11-17 09:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210