Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 3.2018
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w Zaruziu’’, zwaną dalej ,,komisją’’, do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do zbadania i oceny ofert, w składzie:
1) Małż Bogumiła – Przewodnicząca Komisji,
2) Kuczyńska Katarzyna – Z-ca Przewodniczącej Komisji,
3) Brzostek Marta – Sekretarz Komisji,
4) Prytuła Dorota – członek Komisji.

§ 2. Komisja pracuje w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 3. Regulamin pracy komisji określa załącznik do Zarządzenia Nr. 1.2018 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Marta Brzostek
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-04 14:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-04 14:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 115