Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 33/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 22 listopada 2005 r.
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny w granicach administracyjnych: wsi Miastkowo, wsi Drogoszewo, wsi Korytki Leśne, wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec oraz dyskusji publicznej
Na podstawie art.17, pkt.12 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717; z 2004r Nr 6, poz.41; Nr 141, poz.1492, z 2005r Nr 113, poz.954; Nr 130, poz.1087) zarządzam co następuje:

§ 1.

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu tj.od dnia 10.10.2005r do dnia 31.10.2005r oraz w terminie 14 dni po upływie tego okresu tj. do dnia 15.11.2005r do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo, obejmujących tereny w granicach administracyjnych: wsi Miastkowo, wsi Drogoszewo, wsi Korytki Leśne, wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec, pisemne wystąpienia/ uwagi wniosło 2 osoby do projektu planu wsi Miastkowo oraz 5 osób do projektu planu wsi Drogoszewo wymienione w wykazach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia. Do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo obejmujących tereny w granicach administracyjnych: wsi Korytki Leśne oraz wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec uwag nie wniesiono.

§ 2.

Po dokonaniu analizy postanawiam:
1) uwagę wymienioną w poz.1) załącznika nr 1 - wniesioną przez Panią Żebrowską Jolantę
ul. K.Wielocha 15, 18-413 Miastkowo odrzucić w całości;
2) uwagę wymienioną w poz.2).załącznika nr 1 - wniesioną przez Pana Wnorowskiego Marka ul. Łomżyńska 42, 18-413 Miastkowo - uwzględnić w całości;
3) uwagę wymienioną w poz.1) załącznika nr 2 - wniesioną przez Panią Żebrowską Bożenę
zam. Nożewo 23A, 07-415 Olszewo Borki - odrzucić w całości;
4) uwagę wymienioną w poz.2) załącznika nr 2 - wniesioną przez Panią Wiktorzak Iwonę
zam. Rybaki 33, 18-413 Miastkowo - odrzucić w całości;
5) uwagę wymienioną w poz.3) załącznika nr 2 - wniesioną przez Pana Chochowskiego Jana
ul. Kazańska 10/3, 18-400 Łomża - odrzucić w całości;
6) uwagę wymienioną w poz.4) załącznika nr 2 - wniesioną przez Pana Suskiego Tadeusza
ul. Wesoła 65, 18-400 Łomża - odrzucić w całości;
7) uwagę wymienioną w poz.5) załącznika nr 2 - wniesioną przez Pana Wnorowskiego Marka ul. Łomżyńska 42, 18-413 Miastkowo - odrzucić w całości;

§ 3.

Przedstawiam Radzie Gminy Miastkowo plany zagospodarowania celem uchwalenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-11-24 12:04
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-11-24 12:16
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-11-24 12:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 288