Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 2.2018
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 3 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232)) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXV sesji odbytej w dniu 28 grudnia 2017 r.

1) uchwała Nr XXV/139/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miastkowo na lata 2018 - 2024 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2018 – 2024;

2)  uchwała Nr XXV/140/2017 w sprawie uchwalenia budżetu  gminy Miastkowo na rok 2018 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z ustaleniami Rady Gminy – realizacja 2018 rok;

3) uchwała Nr XXV/141/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XXV/142/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2018 rok zobowiązuje się Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, od wejścia w życie uchwały;

5) uchwała Nr XXV/143/2017 w  sprawie przyjęcia Programu  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastkowo wraz ze szczegółową inwentaryzacją - zobowiązuje się inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do koordynacji Programu, realizacja do 2032 r.;

6) uchwała Nr XXV/144/2017 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2018 rok uchwała Nr XXV/145/2017 w sprawie  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok - zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu sesji oraz planów komisji ustalonych przez Radę Gminy, realizacja 2018 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-09 14:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-09 14:44
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 122