Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 6.2018
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 17 stycznia 2018 r.
w sprawie planu finansowego dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232), art. 249 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały Nr Nr XXV/140/2017 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2018, zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2018r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie:

1. Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ostateczne kwoty dochodów i wydatków na 2018 rok   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Do Krajowego Biura Wyborczego ostateczne kwoty dochodów i wydatków na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Zarządzenie z załącznikami 77,36 KB 29

Informacje wytworzył(a) :Aneta Wiśniewska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-01-22 10:15
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-01-22 10:15
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-01-22 15:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 121