Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 35/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 28 listopada 2005 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXV Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2006 rok,

2) uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2006 rok,

3) ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo,

4) zmian w budżecie gminy na 2005 rok,

5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok,

6) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok,

7) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

stanowiące załączniki Nr 1 – 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Upoważnia się :

1) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt. 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie opbrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1 wraz z uzasanieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3.

Projekty uchwał wymienione w § 1 pkty 3, 4, 5, 6, 7 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-11-30 11:29
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-11-30 11:40
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 220