Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 36/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 1 grudnia 2005 r.
zarządzenia wyboru sołtysa wsi Kraska.
Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Sołectwa Kraska stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały Nr 79/XXI/96 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 10 czerwca 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw, zmienionego uchwałą Nr VIII/41/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 września 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 109, poz. 2056) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Zarządza się wybory sołtysa sołectwa Kraska na dzień 8 grudnia 2005 r. (czwartek), godz. 1000.

2. Zebranie odbędzie się w mieszkaniu Pani Danieli Sierzputowskiej zam. Kraska ul. Lipowa 8.

3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 8 grudnia 2005 r. (czwartek), godz. 1030, bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2.

Proponuje się następujący porządek dzienny zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór sołtysa.

5. Wolne wnioski.

§ 3.

Wójt zawiadamia mieszkańców o zwołaniu zebrania przez rozplakatowanie ogłoszeń.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-12-09 10:52
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-12-09 11:00
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206