Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 9.2018
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 2 lutego 2018 r.
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXVI sesji Rady Gminy w sprawach:

1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
2) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo;

3) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;

4) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych;

5) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo;

6) określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miastkowo jest organem prowadzącym;

7)  określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo;  

          - stanowiące załączniki Nr 1 - 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważniam:

1)  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 1  wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia;

2)  Kierownika Referatu Inwetycji i Gispodarki Nieruchomościami do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2, 3  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

3)  Zastępce Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4, 5, 6, 7  wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-02-02
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-02-07 15:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-02-07 15:11
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 99