Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 37/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 grudnia 2005 r.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2006 r.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jerzy Wróblewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 26,22 KB 63

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-12-19 11:55
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-12-19 12:08
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2005-12-19 11:56
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210