Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 39/05
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 grudnia 2005 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz .1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441) zarządzam , co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXV sesji odbytej w dniu 12 grudnia 2005 r. :

1) uchwała Nr XXV/131/05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok – zobowiązuje się Sekretarza Komisji d do koordynowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -realizacja 2006 rok;

2) uchwała Nr XXV/132/05 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2006 rok – zobowiązuje się Sekretarza Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

3) uchwała Nr XXV/133/05 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo – zobowiązuje się inspektora do spraw oświaty do przekazania uchwały dyrektorom szkół, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwała Nr XXV/134/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwała Nr XXV/135/05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do sporządzenia wymiaru podatku z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy w terminie do końca miesiąca lutego 2006 r. oraz czuwanie nad terminowością wpłacanego podatku. - realizacja 2006 rok;

6) uchwała Nr XXV/136/05 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok –zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do czuwania nad terminowością i wysokością wpłacanego podatku od środków transportowych – realizacja 2006 rok

7) uchwała Nr XXV/137/05 w .sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do:
- przyjmowania informacji od rolników indywidualnych wg. ustalonych wzorów – realizacja 2006 rok,
- przekazania podległym jednostkom deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego do 30 grudnia 2005 r. oraz czuwanie nad poborem należności z tego tytułu – do 15 każdego miesiąca.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2005-12-19 10:17
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-12-19 10:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 196