Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 2/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 stycznia 2006 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz .1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441) zarządzam , co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXVI sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2005 r. :

1) uchwała Nr XXVI/138/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr XXVI/139/05 w sprawie budżetu gminy na 2006 rok – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z ustaleniami Rady Gminy
– realizacja 2006 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-01-09 08:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-01-09 08:13
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208