Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 7/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 62, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXVII sesji z dnia 27 stycznia 2006 roku i XXVIII sesji z dnia 30 marca 2006 r. :

1) uchwała Nr XXVII/140/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wsi Miastkowo w gminie Miastkowo,

2) uchwała Nr XXVII/141/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wsi Korytki Leśne w gminie Miastkowo,

3) uchwała Nr XXVII/142/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec w gminie Miastkowo,

4) uchwała Nr XXVII/143/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wsi Drogoszewo w gminie Miastkowo,
- zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Wojewodzie oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, inspektora do spraw inwestycji do stosowania ustaleń w niniejszej uchwałach jako prawa miejscowego, od dnia wejścia w życie uchwał;

5) uchwała Nr XXVII/144/06 i Nr XXVIII/147/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwała Nr XXVII/145/06 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do:
- przyjmowania informacji od rolników indywidualnych wg. ustalonych wzorów – realizacja 2006 rok,
- czuwanie nad poborem należności z tego tytułu – do 15 każdego miesiąca;

7) uchwała Nr XXVII/146/06 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2006 rok-zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu ustalonego przez Radę Gminy, realizacja 2006 rok;

8) uchwała Nr XXVIII/148/06 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzego Wróblewskiego – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wypłacania wynagrodzenia w wysokości określonej w uchwale, a pracownika prowadzącego kadry do włączenia jednego egzemplarza uchwały w akta, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

7) uchwała Nr XXVIII/149/06 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2006 rok- zobowiązuje się inspektora do obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planów uchwalonych w uchwale, realizacja 2006 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-04-10 09:02
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-04-10 09:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 246