Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 8/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 15/03 z dnia 25 marca 2003 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo, zmienionego zarządzeniami: Nr 52/03 z dnia 27 października 2003 roku , Nr 31/04 z dnia 25 października 2004 roku oraz Nr 12/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 22/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Po § 23 dodaje się Rozdział 6 w brzmieniu: : „6. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków”
2.. § 24. otrzymuje brzmienie:
„§ 24. 1. Wójt Gminy przyjmuje Obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 800 do 1530, a w innych dniach pracy w miarę dysponowania wolnym czasem.
2. Pozostali pracownicy Urzędu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Urzędu.
3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków, a także wskazująca pracownika przyjmującego skargi i wnioski jest umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w siedzibach jednostek organizacyjnych.
4. Inspektor do spraw obsługi Rady Gminy prowadzi ewidencja przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków”
3.. Dodaje się § 25 i § 26 w brzmieniu:
„§ 25. 1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu w formie pisemnej lub wniesione do protokołu ustnie są ewidencjonowane w centralnym rejestrze skarg i wniosków.
2. Organizacją przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków zajmuje się Sekretarz Gminy.
3. Po otrzymaniu skargi lub wniosku, Wójt lub w jego zastępstwie Sekretarz Gminy, wydaje polecenie określające osobę odpowiedzialną za zbadanie skargi lub przygotowanie propozycji załatwienia wniosku, ewentualny sposób oraz termin załatwienia sprawy.
4. Sekretarz po zarejestrowaniu skargi lub wniosku w rejestrze, o którym mowa w ust.1 przekazuje je za pokwitowaniem pracownikowi odpowiedzialnemu za zbadanie sprawy.
5. Skargi i wnioski kierowane do Rady Gminy przekazywane są , po ich uprzednim zarejestrowaniu, Przewodniczącemu Rady. Zasady i tryb załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy określa Statut Gminy.
6. Pracownicy, którym przekazano skargę lub wniosek do załatwienia są zobowiązani zawiadomić Sekretarza o sposobie załatwienia sprawy, przekazując dokumentację związaną ze sprawą wraz z kopią zawiadomienia o sposobie załatwienia sprawy .
7. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinny być jasne i zwięzłe.
W przypadku zajęcia negatywnego stanowiska zawiadomienie musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Zawiadomienia o sposobie załatwienia skarg lub wniosków, kierowanych do Wójta podpisuje Wójt, a w razie jego nieobecności Sekretarz Gminy.
9. Dokumentacja dotycząca załatwiania skarg i wniosków obywateli gromadzona jest w teczce aktowej prowadzonej przy centralnym rejestrze skarg i wniosków.
§ 26. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W ó j t
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-04-10 10:47
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-04-10 10:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 213