Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 9/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
nabycia na własność Gminy Miastkowo nieruchomości rolnych z przeznaczeniem na cel publiczny
Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.127, Nr 214 poz.1868; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r Nr 172 poz.1441:z 2006r, Nr 17 poz.128 ) oraz § 2 ust.1 pkt.5 uchwały Nr 155)XXXVI)98 Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 maja 1998 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje :

§ 1

Postanawiam nabyć na rzecz Gminy Miastkowo działki gruntu rolnego oznaczone numerami geodezyjnymi 246 i 247, położone w obrębie wsi Czartoria gmina Miastkowo o łącznej powierzchni 5 ha, stanowące własność Pana Kazimierza Łuby s Stanisława i Zofii, zamieszkałego Czartoria 30, za kwotę 198.000tys.zł słownie złotych ( sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy ), w celu urządzenia wysypiska odpadów komunalnych.

§ 2

Zapłata należności za nabycie przedmiotowych nieruchomości rolnych oraz przekazanie terenu nastąpi zgodnie z § 2 i 3 wstępnej umowy zbycia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-04-13 12:52
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-04-13 13:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 206