Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 12/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 5 maja 2006 r.
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128) zarządzam , co następuje:

§ 1.

Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad XXIX sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 r. :

1) uchwała Nr XXIX/150/06 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy –zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do przekazania uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku – Zespół w Łomży , niezwłocznie po jej podjęciu;

2) uchwała Nr XXIX/151/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok – zobowiązuje się Skarbnika Gminy do dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 rok, zgodnie z zapisem w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwała Nr XXIX/152/06 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów - zobowiązuje się Zastępcę Wójta do przestrzegania postanowień zawartych w uchwale przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, bezterminowo.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-05-10 08:16
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-05-10 08:22
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 209