Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 13/06
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 czerwca 2006 r.
przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXX Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy na 2006 rok;

2) zmiany Statutu Gminy Miastkowo;

3) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo;

4) przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 – 2010;

stanowiące załączniki Nr 1 – 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Upoważnia się:

1) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymieninego w § 1 pkt 2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjecia.

2) Inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jego podjęcia.

3) Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionego w § 1 pkt 4 wraz z usadnieniem potrzeby jego podjęcia.

2. Projekt uchwały wymienionej w § 1 pkt 1 przedstawię w czasie obrad sesji osobiście.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2006-06-27 09:18
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-06-27 09:24
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 204